Spune-ti parerea

Daca doriti sa fie adaugate noi rubrici sau ai ceva de spus in legatura cu site-ul, ne puteti scrie direct din pagina de contact, folosind formularul sau pe e-mail: primariacaragiale@gmail.com De asemenea, ne puteti contacta zilnic, de luni pana vineri, intre orele 08.00-16.00 la telefon 0245660332, fax 0245660423, si mai nou pe forumul nostru.

Contor vizitatori


Sustinem

o9atitudine.ro Magazin de ecologie

CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR CONTRACTUALE VACANTE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI I.L.CARAGIALE

ANUNŢ CONCURS

 

                În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria comunei I. L. Caragiale cu sediul în comuna I.L. Caragiale, sat Ghirdoveni, strada principală nr. 1196,  anunţă organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi de natură contractuală, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei I. L. Caragiale:

 • șofer treapta II – 2 posturi

Condiţii generale de participare la concurs:

Pot participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante menţionate persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 1.  au cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2.  cunoasc limba română, scris şi vorbit;
 3.  au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4.  au capacitate deplină de exerciţiu;
 5.  au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6.  îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor posturilor scoase la concurs;
 7.  nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care le-ar incompatibile cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii de participare specifice:

– absolvenți şcoală generala / şcoală profesională / liceu (cu diplomă de absolvire);

– permis de conducere categoria B și D;

– atestat profesional pentru transport public de persoane;

– vechime în muncă şi de conducător auto cu permis B și D de minim 2 ani;

– posedă bune cunoştinţe de mecanică auto.

– stare de sănătate corespunzătoare atestată prin acte medicale emise de către un cabinet medical specializat;

Concursul constă în trei etape succesive :

 • selecţia dosarelor;
 • proba scrisă – test tip grilă
 • interviul

Concursul se va organiza la sediul Primăriei comunei I.L. Caragiale  după cum urmează:

 • Dosarele de inscriere se vor depune la sediul instituției in termen de 10 de zile de la publicare, respectiv 31 august 2016, orele 15:30
 • Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei I.L.Caragiale în data de 07 septembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • Interviul va avea loc la sediul Primăriei I.L.Caragiale într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1.  cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2.  curriculum vitae – CV;
 3.  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4.  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 5.  copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor şi respectiv în cea de conducător auto;
 6.  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 7.  adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către un cabinet medical specializat în ceea ce priveşte examinarea conducătorilor auto;
 8.  aviz psihologic.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta însoţite de documentele originale, iar ele se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul Comisiei de concurs.

Bibliografie:

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și intituțiile publice;
 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • U.G. nr 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • G. nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducatorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, cu modificările și completările ulterioare.

 

Primar,

Adrian NĂSTASE

BULETIN INFORMATIV – INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

BULETIN INFORMATIV – INFORMATII DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICA DIN OFICIU 

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei I.L.Caragiale

– Legea nr. 188/1999 -privind Statutul functionarilor publici, republicata
– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
– Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica
– Legea nr. 544/2001-  privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea nr. 215/2001-  a administratiei publice locale, republicata
– Legea 227/2015, privind Codul fiscal
– Legea 53/2003, Codul Muncii

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei I.L.Caragiale

b1) Organigrama instituției – aprobata prin H.C.L. nr. 36 / 14.09.2015;

b2) Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei I.L.Caragiale, județul Dâmbovița- aprobat prin H.C.L. nr. 25/14.07.2016;

b3) Programul de funcţionare
De luni pâna joi, între orele: 7.30 – 16.00
Vineri, între orele: 7.30 – 13.30
Program de furnizare a informatiilor de interes public
Serviciul Relatii cu publicul.
De luni pâna joi, între orele: 7.30 – 16.00
Vineri, între orele: 7.30 – 13.30
b4) Program de audiențe:

Primar, dl. Adrian NĂSTASE

– miercuri, orele 12.00 – 15.30

–  vineri, orele 9.00 – 13.30

 

Viceprimar, dl. Constantin ICHIM

– marți, orele 9.00 – 13.00

– joi , orele 12.00 – 15.30
Secretar, d-na Nicoleta MIHALCEA

– luni, orele 9.00 – 13.00

– joi , orele 13.00 – 15.30

Înscrieri se fac în fiecare luni, între orele 08.00 si 15.00, la  – Compartimentul Stare Civilă, Relații Publice, Consiliere și  Informare Cetateni

 

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei Comunei I.L.Caragiale si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.

Conducerea Primariei Comunei I.L.Caragiale

dl. Adrian NĂSTASE – Primar
dl. Constantin ICHIM – Viceprimar
d-na Nicoleta MIHALCEA – Secretarul Comunei I.L.Caragiale

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
Mirela COSTACHE – consilier, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului

d) Coordonatele de contact

Denumire: Primaria Comunei I.L.Caragiale
Sediul: sat Ghirdoveni, str. Principală, nr. 1196, comuna I.L.Caragiale, județul Dâmbovița
Telefon: Centrala – 0245 660332
Fax: 0245 660432
E-mail: primariacaragiale@gmail.com
Site : www.comunacaragiale.ro

e) Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil se pot consulta la sediul institutiei

f) Programele si strategiile proprii : Strategia de dezvoltare a comunei I.L.Caragiale 2014-2020 aprobată prin H.C. L. nr. 24/18.06.2013, reactualizată prin H.C. L. nr. 14/27.02.2014

g) Lista cuprinzand documentele de interes public

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

– Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei I.L.Caragiale;
– Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei I.L.Caragiale;
– Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei I.L.Caragiale, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
– Coordonatele de contact ale Primariei comunei I.L.Caragiale, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
– Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
– Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei
– Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii
– Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

h) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

– dispozitiei ale primarului
– proiecte de hotarâri
– instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare
– note de discutii
– referate de aprobare
– fise de audienta
– protocoale
– rapoarte
– studii
– analize
– prognoze
– proiecte de strategii
– scrisori sau adrese
– materiale de specialitate
– fise de proiect
– contracte de achizitie publica
– procese-verbale
– adrese
– observatii si propuneri
– avize
– planuri urbanistice de detaliu sau zonale
– planul urbanistic general
– certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare
– autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare
– autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj
– date de cadastru
– date de stare civila

i) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate – sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:

– reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
– plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

 L I STA

 documentelor care se excepteaza de la accesul liber al cetãţenilor

 

1. Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă face parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii.

2. Informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii.

3. Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială , precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii.

4. Informaţiile cu privire la datele personale, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei  efectuate sau în curs de desfăşurare.

6.Informaţiile privind proceduri judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces.

7.Documentele cu caracter personal care insotesc hotararile Consiliului local si dispozitiile primarului ;

8.Deliberarile Consiliului local in care, potrivit legii, s-a stabilit ca acestea sa nu fie publice, precum si documentele intocmite in aceste situatii ;

9.Documentele de stare civila care privesc statutul civil al persoanei ( acte de nastere, de casatoriei, de deces, mentiunile referitoare la modificarea statutului civil al persoanei si alte asemenea , cu exceptia situatiilor statistice, si a altor situatii reglementate de lege ;
 

Art. 22 din Legea 544/2001

(1)În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2)Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3)Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4)Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

 (5)Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.

 

 

 

 

 

 

 

 

EXECUȚIA BUGETARĂ PE SEM. I / 2016

Execuția bugetară pe sem. I – 2016

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

HCL 13/01.02.2016 – privind aprobarea bugetului local pe anul 2016

ANUNȚ PRIVIND EXAMENUL DE PROMOVARE, LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE DEBUT, A PERSONALULUI CONTRACTUAL

Rezultat obtinut la examenul de promovare la sfarsitul perioadei de debut

Nr. 6313/20.07.2016

A N U N Ţ
Primăria comunei I.L.Caragiale, cu sediul în sat Ghirdoveni,  str.Principală,  nr.1196, organizează examen de promovare la sfârșitul perioadei de debut a personalului contractual din cadrul Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară, în data de 4 august 2016 orele 10,00, pentru următoarele funcții contractuale:

– Asistent medical comunitar
Condiţii de participare la examen (conform art. 45^1 (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, actualizată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014):

 • persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârşitul perioadei de debut stabilite în condiţiile legii, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară, în baza unui referat de evaluare întocmit, cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (9), de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

Dosarul de examen se depune la  secretarul Comisiei de examinare, Compartiment Resurse Umane, Registratură și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al primaului, cu minim 3  zile lucrătoare înainte de data desfăşurării examenului şi conţine în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere la examen;
 • referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;

Termenul limită de depunere a dosarului de examen :  29 iulie 2016, ora 1500

Modalitatea de desfășurare a examenului – susținerea unei probe scrise  (redactarea unei lucrări pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare).

Data, ora şi locul organizării examenului: 04.08.2016, ora 1000,  Sala de Ședințe a Primăriei comunei I.L.Caragiale, sat Ghirdoveni, str. Principală, nr. 1196, comuna I.L.Caragiale, județul Dâmbovița

Bibliografie

 

 1. Vlădescu (coord. ştiinţific) şi grup autori “Ghid Practic pentru asistenţa medicală comunitară” – Editura Estfalia, 2012, Bucureşti
 2. Marcean; V. Mihailescu: Puericultura si pediatrie – Editura R.C.R. Print 2004;
 3. Chiru; G. Chiru; L. Moraru: Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos – Editura Cison, 2001;
 4. Titirca: Urgente medico chirurgicale – Sinteze – Editura Medicala, Bucureşti 2001;
 5. Bocarnea: Boli infectioase si epidemiologie: Editura Info-team, 1999;
 6. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al aistentului medical din România/2009;
 7. Ordonanţa de Urgenţă Nr. 144 din 28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România aprobată prin Legea Nr. 53/2014;
 8. Ordonanţa de Urgenţă nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale;
 9. Hotărârea Guvernului Nr. 56 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale.

 

 

Tematica pentru concurs de ocupare post de asistent medical comunitar

 

 1. Planificarea, organizarea si raportarea activitatii de asistenta medicala comunitara (AMC)
 • Activitatea de asistenta medicala comunitara
 • Identificarea nevoii de asistenta medicala comunitara la nivelul comunitatii
 • Planificarea activitatii AMC
 • Centralizarea si raportarea activitatii
 • Instrumente pentru planificarea si raportarea activitatii
 1. Lucrul cu comunitatea
 • Diagnosticul comunitatii
 • Catagrafierea populatiei, stabilirea grupului tinta si a populatiei asistate
 1. Lucrul cu familia
 • Factori de risc de mediu la nivelul familiei
 • Informatii utile pentru identificarea factorilor de mediu cu risc la nivelul familiei
 • Identificare a factorilor de risc la nivel de gospodarie
 • Factori de risc sociali la nivelul familiei
 • Identificarea riscului de neglijare maltratare si violenta domestica
 1. Lucrul cu individul
 • Evidenta a beneficiarilor de servicii AMC
 • Supravegherea gravidei. Manevre şi tehnici de urmărire a evoluţiei sarcinii
 • Supravegherea nou-născutului la domiciliu.
 • Urmarirea lauzei la domiciliu. Manevre şi tehnici de urmărire a lăuzei
 • Supravegherea sugarului la domiciliu.
 • Spravegherea copilului 1-3 ani la domiciliu.
 • Supravegherea bolnavului de TBC
 • Supravegherea bolnavului cronic
 • Supravegherea bolnavului cu HIV/SIDA
 • Supravegherea bolavului cu diabet zaharat tip II
 • Supravegherea bolnavului psihic
 • Supravegherea persoanelor varstnice la domiciliu
 1. Promovarea sanatatii si educatie pentru sanatate
 • Evaluarea factorilor de risc la nivel individual
 • Notiuni introductive de promovare a sanatatii
 • Promovarea unui stil de viata sanatos
 • Promovarea unei alimentatii sanatoase
 • Prevenirea fumatului
 • Promovarea igienei individuale
 • Planificarea familiala
 • Autoexaminarea sanilor
 • Combaterea bolilor cardiovasculare (BCV)
 • Prevenirea bolilor cerebrovasculare (AVC ischemic, AVC hemoragic)
 • Tuberculoza (TB)
 • Diabetul zaharat (DZ)
 • Efectele nocive ale consumului de alcool şi îndrumarea către servicii de suport
 • Astmul bronsic
 1. Acordarea primului ajutor in caz de urgenta
 • Amputaţia de membre
 • Arsuri
 • Entorse şi luxaţii
 • Resuscitarea cardiorespiratorie
 • Hemoragia
 • Intoxicaţii
 • Electrocutare
 • Fracturi
 • Leşin
 • Plăgi
 • Politraumatisme
 • Traumatismul cranian
 1. Administrarea unor tratamente la domiciliul pacientilor
 • Metodologia de lucru pentru administrarea tratamentului la domiciliu
 • Administrarea tratamentului in tuberculoza

 

PRIMAR,                                                                  SECRETAR U.A.T. –

COMUNA I.L. CARAGIALE

Adrian NĂSTASE                                                       Jr. Nicoleta MIHALCEA