Spune-ti parerea

Daca doriti sa fie adaugate noi rubrici sau ai ceva de spus in legatura cu site-ul, ne puteti scrie direct din pagina de contact, folosind formularul sau pe e-mail: primariacaragiale@gmail.com De asemenea, ne puteti contacta zilnic, de luni pana vineri, intre orele 08.00-16.00 la telefon 0245660332, fax 0245660423, si mai nou pe forumul nostru.

Contor vizitatori


Sustinem

o9atitudine.ro Magazin de ecologie

Rezultatul final al concursului organizat în data de 07.09.2016

Nr. 7780/09.09.2016

 

CENTRALIZATOR NOMINAL

 Privind rezultatul final al concursului organizat în data de 07.09.2016, în vederea ocupării posturilor contractuale vacante de șofer microbuz școlar (2 posturi), treapta profesională II din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei I. L.Caragiale

 

            Având  în vedere prevederile art. 30, alin (1) și (2) din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat final:

Nr. crt. Numele și prenumele Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Rezultat concurs
1. Petrică Mircea 78,66 93,00 85,83 ADMIS
2. Diaconescu Grigore – Gorj 77,00 94,00 85,50 ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final al concursului, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, la registratura Primăriei comunei I.L.Caragiale.

Afișat astazi 09.09.2016, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei I.L. Caragiale.

 

 

Secretar comisie:

Dobre Dana – Loredana

 

Rezultatul probei interviu la examenul din data de 07.09.2016

Nr. 7743/08.09.2016

 

TABEL

privind  rezultatul probei interviu  la  examenul  din 07.09.2016, organizat în vederea ocupării posturilor contractuale vacante de șofer microbuz școlar ( 2 posturi ) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei I.L.Caragiale

 

Având în vedere prevederile art. 29, alin (3)  și art. 30, alin (3) din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale  interviului:

Nr. crt. Numele și prenumele Funcția contractuală Punctajul probei interviu Rezultatul probei  interviu
1. Petrică Mircea șofer microbuz școlar 93 ADMIS
2. Diaconescu Grigore – Gorj șofer microbuz școlar 94 ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut  pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei interviu, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare la registratura Primăriei comunei I.L.Caragiale.

Afișat astăzi,  08.09.2016, ora  10:00,   la sediul Primăriei comunei I.L.Caragiale.

 

 

Secretar comisie,

Dobre Dana – Loredana

Rezultatele probei scrise pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de șofer microbuz școlar (2 posturi) din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei I.L. Caragiale

Nr. 7730/07.09.2016

 

TABEL

privind  rezultatul probei scrise la  examenul  din 07.09.2016, organizat în vederea ocupării posturilor contractuale vacante de șofer microbuz școlar ( 2 posturi ) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei I.L.Caragiale

 

Având în vedere prevederile art.28, alin (3), lit. a  și art. 30, alin (3) din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică urmatorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt. Numele și prenumele Funcția contractuală Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. Petrică Mircea șofer microbuz școlar 78,66 ADMIS
2. Diaconescu Grigore – Gorj șofer microbuz școlar 77,00 ADMIS

 

Candidații declarați admiși la proba scrisă a examenului, vor susține interviul în data de  07.09.2016, ora 15:00, la sediul Primăriei comunei I.L.Caragiale.

Candidații  nemulțumiți de rezultatul obținut la proba scrisă pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare la registratura Primăriei comunei I.L.Caragiale.

Afișat astăzi,  07.09.2016, ora  13:00,   la sediul Primăriei comunei I.L.Caragiale.

 

 

Secretar comisie,

Dobre Dana – Loredana

Rezultatele selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în data de 7 septembrie 2016

                                                                                                    Nr. 7616/02.09.2016

 

TABEL NOMINAL
cu rezultatele selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în data de 07.09.2016, pentru ocuparea posturilor de natură contractuală (șofer microbuz școlar 2 posturi) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei I.L. Caragiale

   Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1)  din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere :

 

Nr. crt.

Numele și prenumele

Funcția contractuală de execuție Rezultatul selecției dosarelor

(Admis/Respins)

 

Motivul respingerii dosarului

1. PETRICĂ MIRCEA Șofer treapta profesională II ADMIS ––––
2. DIACONESCU GRIGORE – GORJ Șofer treapta profesională II ADMIS ––––

 

Împotriva rezultatului probei de selecție a dosarelor, candidații pot formula contestație care se depune în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor, prin una din următoarele modalitățí :
– la registratura Primăriei I.L.Caragiale
– prin fax la nr. 0245-660423
– prin e-mail la adresa primariacaragiale@gmail.com

Candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor trebuie să se prezinte la sediul Primăriei comunei I.L.Caragiale, miercuri, 07.09.2016 ora 10:00, în vederea susţinerii probei scrise a concursului.
Afişat astăzi, 02.09.2016, ora 12:00, la sediul Primariei comunei I.L.Caragiale.

 

SECRETAR COMISIE :
Dobre Dana Loredana

 

CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR CONTRACTUALE VACANTE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI I.L.CARAGIALE

 

ANUNŢ CONCURS

 

                În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria comunei I. L. Caragiale cu sediul în comuna I.L. Caragiale, sat Ghirdoveni, strada principală nr. 1196,  anunţă organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi de natură contractuală, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei I. L. Caragiale:

 • șofer treapta II – 2 posturi

Condiţii generale de participare la concurs:

Pot participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante menţionate persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 1.  au cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2.  cunoasc limba română, scris şi vorbit;
 3.  au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4.  au capacitate deplină de exerciţiu;
 5.  au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6.  îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor posturilor scoase la concurs;
 7.  nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care le-ar incompatibile cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii de participare specifice:

– absolvenți şcoală generala / şcoală profesională / liceu (cu diplomă de absolvire);

– permis de conducere categoria B și D;

– atestat profesional pentru transport public de persoane;

– vechime în muncă şi de conducător auto cu permis B și D de minim 2 ani;

– posedă bune cunoştinţe de mecanică auto.

– stare de sănătate corespunzătoare atestată prin acte medicale emise de către un cabinet medical specializat;

Concursul constă în trei etape succesive :

 • selecţia dosarelor;
 • proba scrisă – test tip grilă
 • interviul

Concursul se va organiza la sediul Primăriei comunei I.L. Caragiale  după cum urmează:

 • Dosarele de inscriere se vor depune la sediul instituției in termen de 10 de zile de la publicare, respectiv 31 august 2016, orele 15:30
 • Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei I.L.Caragiale în data de 07 septembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • Interviul va avea loc la sediul Primăriei I.L.Caragiale într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1.  cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2.  curriculum vitae – CV;
 3.  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4.  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 5.  copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor şi respectiv în cea de conducător auto;
 6.  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 7.  adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către un cabinet medical specializat în ceea ce priveşte examinarea conducătorilor auto;
 8.  aviz psihologic.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta însoţite de documentele originale, iar ele se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul Comisiei de concurs.

Bibliografie:

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și intituțiile publice;
 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • U.G. nr 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducatorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, cu modificările și completările ulterioare.

 

Primar,

Adrian NĂSTASE